เพื่อที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )
   
            ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
   
  การจัดการความรู้ คือ อ่านเพิ่มเติม
   
  การดำเนินการการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
   
 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
"การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล "

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
"การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล "

   
   
 
   
 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
"องค์ความรู้ภายในองค์กร"

แผ่นพับภาษี อ่าน 536 คน

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
"องค์ความรู้ภายนอกองค์กรที่ควรรู้ "

พระราชบัญญัติ อ่าน 527 คน
 
 

แผนจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2559
"องค์ความรู้ภายในองค์กร"

Km 59 อ่าน 151 คน
 
 

แผนจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2560
"องค์ความรู้ภายในองค์กร"