คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ควนชะลิก ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
เฉย ๆ
ควรปรับปรุง
 
Powered By : CJWORLD.CO.THwww.Stats.in.th
QRCODE : WWW.KHUANCHALIK.GO.TH
18 พ.ค. 49
 
 
     
 
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**