ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุทนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ม.ค. 2565
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ม.ค. 2565
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ธ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความ พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 พ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
71
06 ต.ค. 2564
6 ผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ก.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
68
23 ก.ย. 2564
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
67
20 ก.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ประชาพิจารณ์การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18