ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.พ. 2564
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ก.พ. 2564
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ม.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยืโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทรัพย์ห้องชุด ของกรมธนารักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ม.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ม.ค. 2564
6 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ม.ค. 2564
7 การเผ่ยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
43
16 ธ.ค. 2563
8 จังหวัดนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอบจ.
38
14 ธ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ธ.ค. 2563
10 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15